Sử dụng DEMO, login với Tên đăng nhập / Mật khẩu sau:

* Lĩnh vực Thời trang: thoitrang@nguyenchi.net / 12345678

* Lĩnh vực Nhà hàng, Cafe : cafe@nguyenchi.net / 12345678

* Siêu thị Mini: minimart@nguyenchi.net / 12345678

* Các lĩnh vực khác vui lòng Sign-Up một account